MĚŘENÍ

VYHOTOVENÍ PROTOKOLU O MĚŘENÍ

V CIREXu se věří, že „měření je vědění“. Jakmile jsou první kusy odlity, musí být rozměry výrobku zkontrolovány.  Jen tak budou mít zákazník i technici v CIREXu přesný obrázek o rozměrech odlitku.  Všechny naměřené údaje se postupně zaznamenají do protokolu o měření, tak aby konečná verze odlitku měla záznam o měření přesně podle zadání.

Pomocí tohoto protokolu o měření se porovnají rozměry na výkrese se skutečnými rozměry výrobku. Jakékoliv zjištěné odchylky budou projednány se zákazníkem. Pokud má některá odchylka v rozměrech vliv na funkčnost výrobku, je třeba postupovat společně a rozhodnout o opravě rozměru. Toho lze dosáhnout například malými změnami v matrici. Pokud se jedná o odchylky, které nemají vliv na funkčnost, je možné se dohodnout na použití výrobku, tak jak je, protože odlitek je řádně použitelný. Rozměry jsou extrémně důležitý aspekt, ale funkčnost a využitelnost hrají také významnou roli.MĚŘÍCÍ NÁSTROJE V CIREXU

Závody CIREX v Nizozemí a v České republice mají plně vybavené laboratoře, kde probíhá měření. Kromě měření rozměrů jsou zde kontrolovány taky tolerance formy, tolerance umístění a neopracovaná (drsná) místa. Nejběžnější jsou 3D měřicí zařízení, optický 3D skener, drsnoměr a tvrdoměr.

Přístroy Mitutoyo Pro 3D Přesné měření 

Přesné měření vyžaduje přesnou měřicí techniku. Pro tento účel je ideální 3D měřicí zařízení. Odlitky jsou měřeny v 3D rozměru, přičemž se použije měřicí program specifický přímo pro konkrétní výrobek.

Laboratoře CIREX mají k dispozici 3D přístroj Mitutoyo s koordinací měření. Má velký rozsah měření a dokáže změřit a zkontrolovat jak velké, tak malé odlitky v 3D prostředí. Vysoký stupeň přesnosti měřicího přístroje (3.5 + 4.5/100 µm) zajistí, abyste získali spolehlivé měření a v důsledku pak funkční výrobek.

Kombinace moderního měřicího přístroje, uživatelsky přátelského softwaru a odborníků na svém místě je zárukou, že měření bude spolehlivé. Kromě toho odlitek lze změřit a zkontrolován za velmi krátkou dobu. 3D měřicí přístroj se primárně využívá k měření nových výrobků i pro zajištění kvality stávajících odlitků.

Optický 3D Skener GOM ATOS Core

Kvůli své snaze hledat zlepšení našich výrobních procesů a stále tvrdších požadavků zákazníků na kvalitu se CIREX rozhodl investovat do 3D skeneru, kterému se občas říká „modré světlo“.

Tento skener produkuje 3D snímky odlitku a pak je porovnává s teoretickým 3D modelem. Jakékoliv odchylky rozměrů jsou barevně vizualizované, což znamená, že jsou okamžitě viditelné. Hned na první pohled vidíte, kde se možná odchylka nachází a jak velká ona odchylka je. Velkou výhodou je, že v extrémně krátkém čase vidíte rozměry a kvalitu výrobku, i když má výrobek složitější tvar. Už nepotřebujete vyvinout kompletní měřicí program, jako je to v případě 3D měřicího přístroje.

CIREX vlastní skener GOM ATOS Core. Model ATOS generuje velmi rychle přesné skeny s vysokým rozlišením. Na rozdíl od způsobu, kdy se měří několik bodů, nebo při měření s využitím laseru, přístroj ATOS zaznamenává celou geometrii odlitku v hustém poli bodů.

Drsnoměr

Naše měřící komory jsou vybaveny měřiči drsnosti pro měření drsnosti povrchu. Drsnost je termín, který ve fyzice povrchů označuje nerovnosti ve výšce povrchu. Drsnost povrchu odlitku může být stanovena pomocí tohoto měřidla.

Hodnoty drsnosti jsou uvedeny v množství Ra, Rz a Rmax. Odlitky CIREX mají drsnost Ra 1,6 až 6,3 μm. Tyto hodnoty jsou částečně určeny zvolenou slitinou oceli.

Tvrdoměr

Tvrdost je vlastnost kovů a je definována jako odolnost, kterou materiál vykazuje vůči permanentní mechanické deformaci. V CIREXu lze tvrdost materiálu zkontrolovat a odečíst podle různých stupnic tvrdosti. Stupnice tvrdosti se vybírá podle typu materiálu a požadavků.

K určení tvrdosti materiálu/výrobku používáme moderní, automatizované tvrdoměry. CIREX je schopen provést měření tvrdosti s použitím těchto metod:

  • Měření tvrdosti podle Rockwella: používá se kulovité nebo kuželovité těleso, které vniká do zkoumaného materiálu. V tomto testu podle Rockwella je tvrdost interpretována jako „odolnost vůči lokálnímu vniknutí“. Test určí hloubku, do jaké vnikající těleso (kulovité nebo kuželovité) vniklo do materiálu vlivem standardního zatížení. Hodnota tvrdosti může být odečtena ihned po odstranění zkušebního zatížení. Tvrdost podle Rockwella je pak vyjádřena jako číslo na konkrétní stupnici. Stupnice Rockwell, které se obvykle používají pro ocel, jsou B a C stupnice.
  • Měření tvrdosti podle Brinella: nejstarší metoda, která se stále běžně používá. Tvrdoměrem v tomto testu je kulovité vnikající těleso, které je zatlačováno do zkoumaného materiálu. Jedná se o kalenou ocelovou kuličku většinou o průměru 10 mm. Tlačná síla může být přizpůsobena materiálu. Tvrdost podle Brinella je pak určena na základě tlaku vynaloženého na materiál.
  • Měření tvrdosti podle Vickerse: při tomto testu tvrdosti se používá vnikající těleso ve tvaru diamantového čtyřbokého jehlanu s vrcholovým úhlem 136°, který je zatlačován do předmětu danou silou (F). V rozmezí několika sekund se síla vystupňuje a pak se po dobu 10 až 15 sekund udržuje ve stejné hladině. Po odstranění síly se změří obě diagonály s pomocí měřicího mikroskopu. Tvrdost může být vyhodnocena určením plochy odkloněného povrchu s využitím
Další Moznosti Měřeni

CIREX přirozeně disponuje i jinými klasickými měřidly, jako jsou například:

  • posuvné měřítka různého druhu
  • výškoměry
  • měřidlo tloušťky vrstvy
  • mikrometry
  • úhloměry
  • posuvná měřítka s noniem
  • a různá další měřidla a měřicí přístroje

KALIBRACE MĚŘIDEL

Aby bylo zajištěno správné měření, jsou naše měřidla a měřicí přístroje pravidelně kalibrovány certifikovanými partnery. Kalibrační údaje se přísně monitorují, tak aby se nemohlo stát, že některé měření bylo provedeno nekalibrovaným přístrojem. Kalibrační údaje jsou zaznamenána a archivována ve formě protokolu.