Výrobní fáze 1: Vstřelování voskového modelu

Tekutý vosk je pod tlakem vstřelován do matrice. Po zatuhnutí vosku se model vyjme z matrice a jednotlivé modely se kompletují do vyšších výrobních sestav tzv.voskových stromečků.

Krok 1: Vývoj a výroba matrice

Prvním krokem v celém výrobním procesu je vývoj a výroba matrice, do které se bude vstřelovat tekutý vosk. Matrice vyrábíme z vlastních zdrojů a pro jejich výrobu se používá hliník nebo ocel. Tvar voskového modelu musí být totožný s tvarem budoucího odlitku. Přesnost při výrobě matrice je proto klíčová, neboť z velké části určuje budoucí tolerance a nerovnosti povrchu odlitků. Dle objemu výroby se matrice používá na ručních nebo automatických vstřikolisech.

Krok 2: Vstřikování voskových modelů a konstrukce voskového stromečku

Za působení tlaku je z tekutého vosku vytvořen voskový model, který je po vychladnutí ejektory vyňat z matrice. Tvar voskového modelu je totožný s tvarem a rozměry budoucího odlitku. Vtoková soustava je poté u jednotlivých voskových modelů mírně natavena, aby bylo možné modely lepit na tzv. voskové větvičky. Větvičky s modely jsou poté dále lepeny na centrální kůly a jako celek tvoří voskový stromeček. U každého typu odlitku se snažíme lepit na stromeček maximální možné množství modelů a tím využít celou jeho plochu. Na konci každého centrálního kůlu se nachází nálevka, přes kterou je při odlévání do skořepiny nalit roztavený kov.

Výrobní fáze 2: Keremický obal

Na voskový stromeček je postupně naneseno několik vrstev keramického obalu. Z takto vytvořené keramické skořepiny je poté vosk vytaven - forma je připravena k odlévání.

Krok 3 & 4: Oplachování & Tvorba keramického obalu

Každý stromeček je před nanášením první keramické vrstvy oplachován v lihu. Tím se odstraní povrchové nečistoty a zlepší se adheze keramické vrstvy k vosku.

Žáruvzdorný keramický obal je tvořen namáčením voskového stromečku do tekuté keramické břečky a obalením stromečku v šamotu. Počet vrstev se liší dle odlitku (7 až 9) a po nanesení každé vrstvy musí být stromeček prosušen v sušící místnosti, kde jsou udržovány stálé atmosférické podmínky.

Krok 5: Vytavování

Po nanesení a vysušení všech vrstev je vosk z keramické skořepiny vytaven v zařízení Autoclave pomocí horké páry (120°C). Díky tomuto kroku získal celý proces svůj název „Odlévání metodou ztraceného vosku”: Voskové modely se ze skořepiny „ztratí“, avšak jejich tvar je díky keramické skořepině zachován. Většina vytaveného vosku je po regeneraci (recyklaci) znovu vrácena do výrobního procesu.

Krok 6: Žíhání

Keramická skořepina je vyžíhána v peci při vysoké teplotě (přibližně 1100°C) a po tomto procesu dosahuje své nejvyšší pevnosti. Zbylý vosk, který nebylo možné ze skořepiny odstranit vytavením v Autoclavu, během tohoto procesu shoří.

Výrobní fáze 3: Licí proces

Vyžíhané stromečky jsou z žíhací pece roboticky vyjmuty a poté naplněny roztavenou železnou slitinou.

Krok 7: Odlévání

Požadovaný materiál je roztaven v tavící peci a směs je zahřáta na licí teplotu (přibližně) 1600 °C. Současně se v žíhací peci zahřívá keramická skořepina (přibližná teplota 1000°C). Zahřátá skořepina je poté vyjmuta z žíhací pece a naplněna taveninou. Zahřátí keramické skořepiny zabraňuje tepelnému šoku během lití a umožňuje vyrábět odlitky s velmi tenkými stěnami (zahřátá skořepina prodlužuje čas chladnutí a následné solidifikace tekutého kovu). Po naplnění je stromeček převezen na chladící linku kde je celý jeho obsah řízeně chlazen.

Výrobní fáze 4: Oddělení dokončovacích operací

Výrobní proces v CIREXu zahrnuje také dokončovací operace, tepelné zpracování, povrchovou úpravu a konečnou kontrolu. Finální produkt je tak připraven k okamžitému použití.

Krok 8: Dokončovací operace

Pomocí pneumatického kladiva se z vychladlého stromečku odstraní převážná část keramického obalu. Odlitky jsou poté ze stromečku odstraněny odřezáním či oklepem. Zbylé části odlitého stromečku se třídí podle typu oceli a znovu se používají pro odlévání.

Krok 9: Tryskání broky a pískem, vizuální kontrola

Na oddělení dokončovacích operací jsou odlitky dočištěny-poslední zbytky keramiky jsou otrýskány ocelovými broky, pískem nebo na vodním dělu. Groty, které na odlitcích zůstávají po odřezání z větví jsou odstraněny tryskáním.

Všechny odlitky jsou vizuálně kontrolovány na výskyt vad, které mohou v průběhu celého výrobního procesu vznikat. Propracovaný systém kontrolní dokumentace zajišťuje, že odlitky jsou kontrolovány konzistentně a vždy podle stejných pravidel.

Krok 10: Mechanické opracování, tepelné zpracování, povrchová úprava.

Máme k dispozici technologie, které umožňují odlitky dále zpracovávat a provádět operace, jako jsou vrtání otvorů, řezání závitů, soustružení, frézování. U některých odlitků je zapotřebí provádět tepelné zpracování, abychom dosáhli potřebných mechanických vlastností (tvrdost, pevnost v tahu, elasticita). Běžné druhy tepelného zpracování jsme schopni provádět sami, speciální tepelné zpracování jsou outsourcovány. Provádíme také povrchovou úpravu, a to buď prostřednictvím vlastních zdrojů, nebo externě. Povrchová úprava zlepšuje vizuální vzhled odlitků a chrání je před opotřebením a tvorbou koroze.

Krok 11: Konečná kontrola

Posledním krokem v procesu je konečná kontrola, která může zahrnovat rozměrovou kontrolu, chemickou analýzu materiálu, popřípadě produkt-specifické kontroly, jako jsou například penetrační kontrola na výskyt trhlin uvnitř odlitku, rentgenová kontrola na přítomnost porozit v materiálu, kontrola kamerovým systémem, nebo kalibrační kontroly. Po konečné kontrole jsou odlitky připraveny k zabalení a expedici.

Jednoduše řečeno: Cirex dodává kompletně zpracované a překontrolované komponenty určené pro okamžitou aplikaci.