SYSTÉM KVALITY a Certifikáty

Systém Kvality

Kvalita je pro nás na prvním místě a proto se neustále snažíme průběžně zlepšovat naše procesy (“průběžné zlepšování”). Tato filozofie je plně implementována v našem systému řízení kvality. Naše lokace v Holandsku a v České republice dokážou uspokojit požadavky zákazníka na výrobu přesných komponent. Zákazníci jsou seznámeni s politikou kvality a s parametry výrobního procesu.

Certifikáty

Systém Řízení Kvality ISO 9001

ISO 9001 (poslední verze z roku 2015) je mezinárodní standard v oblasti managementu kvality, který pomáhá naší organizaci kontrolovat a zlepšovat obchodní procesy. ISO 9001 může být použito k vyhodnocení schopnosti organizace vyhovět požadavkům zákazníka, dodržovat zákony a regulace týkající se produktů a požadavků na organizaci jako celek.

CIREX, Coby Dodavatel Pro Automobilový P IATF 16949

CIREX, coby dodavatel pro automobilový průmysl, vlastní také certifikát IATF 16949 – systém managementu kvality pro automotive (poslední verze z roku 2009). Tento standard, který vychází z ISO 9001 a je určen dodavatelům pro automobilový průmysl, konkretizuje požadavky na design, vývoj, výrobu, instalaci a údržbu všech součástí určených pro automobily.

CIREX má také certifikaci IATF 16949 pro výrobu odlitků. Použití IATF 16949 a s ním spojených nástrojů je zakomponováno do procesu vývoje a výroby takovým způsobem, aby byla zajištěna konzistentní kvalita. Pro ty zákazníky, kteří nepožadují IATF 16949 je CIREX vlastníkem certifikátu ISO 9001.

Systém Managementu Kvality ISO 14001

Co se týče životního prostředí, organizace se zaměřuje na opakované používání materiálů potřebných pro výrobu, snižování produkce odpadů, řízení energie a redukce emisí. Z tohoto důvodu vlastní CIREX certifikát ISO 14001 (poslední verze z roku 2015).

Výrobní metody v CIREXu jsou trvalé a udržitelné. Produkce odpadů je evidována, činnosti jenž mají vliv na životní prostředí jsou registrovány a mnoho odpadů vznikajících v průběhu výrobního procesu je opětovně používáno buď interně, nebo externě.

Naše koncentrace na environment je plně implementována do celého procesu a je zcela v souladu s cíli společnosti. Naši zaměstnanci jsou seznámeni s environmentální politikou společnosti a pracují dle požadavků a přání zákazníků. Jsou také seznámeni s aktuálními legislativními požadavky a regulacemi.

Systém Řízení OSH

Vytváření bezpečného a příjemného pracovního prostředí má pro nás stejnou prioritu, jakou vynakládáme na splnění ostatních cílů společnosti. Zavádění optimálních pracovních podmínek je společným úsilím představenstva, managementu, vedoucích pracovníků a zaměstnanců.

Naši zaměstnanci mají školení týkající se bezpečnostní politiky a stanovených cílů v kontextu bezpečného a zdravého pracovního prostředí. Systém řízení OSH je integrován v systémech řízení kvality a environmentu.

Code of Conduct
code of conduct cirex

V CIREXu je kladen velký důraz na kvalitu, bezpečnost a inovace. V naší společnosti se průběžně snažíme všechny procesy neustále optimalizovat. Pokud chceme v dnešním rychle se měnícím světě zůstat loajální ke klíčovým hodnotám které uznáváme, je nutné vynakládat permanentní úsilí ke zlepšování výkonu.

Tento etický kodex popisuje klíčové hodnoty a politiku řízení společnosti. Je souhrnem pravidel, jenž jsou směrodatná pro ředitele, management, vedoucí pracovníky i zaměstnance. Permanentní dodržování pravidel, hodnot, standardů a směrnic v tomto kodexu obsažených pomáhá předcházet konfliktům a řadí CIREX mezi úspěšné společnosti na trhu.

Sustainability

STAŽENÍ CERTIFIKÁTŮ